Miljörening i alla tänkbara former

Mer än man tror
Varje dag sker rening av miljön och våra påverkningar därtill i enorma mängder. Mycket av detta tas för givet och många tänker inte ens på att det sker. Reningen sker inom allt från avfall till matproduktion och inom varje kategori krävs många led i processen.

Ren värme
Energi är förnyelsebar, det vet de flesta. Men under förnyelseprocessen ingår många resurskrävande steg, däribland en reningsprocess. Ett exempel gäller uppvärmningssystem som använder sig av pellets. När värmen färdas genom reningen skiljs den från svaveldioxid, flourider och klorider. Dessa ämnen orsakar miljöskadande utsläpp vid för stora mängder, och för att uppfylla hälsokraven inom den gällande kategorin är en sådan reningsprocess extremt nödvändig.

Fin utsikt med rena metoder
I alla bostadsområden, särskilt i de större och mer trafikerade sådana, släpps mängder av damm, skräp och avgaser fritt ut i luften. Dessa partiklar kommer inte bara att försvinna eller söka sig automatiskt till någon form av rening. Istället sätter de sig fast på parkbänkar, skyltar och framförallt husfasader. De två förstnämnda spolas lätt av av regn eller liknande, medan husfasaderna är i ett betydligt större behov av rening.

Få godkännanden
Många metoder för att rengöra fasader har avslagits på grund av att de inte uppfyller miljökraven. En miljövänlig metod får inte använda sig av några kemikalier, och underlaget får inte riskeras skada av exempelvis för högt tryck eller liknande. Det bör vara enkelt att ta hand om de stora mängder avfallsvatten som blir, och rengöringen skall var skonsam mot underlaget. Detta har gjort att endast ett litet antal metoder godkänts för sådan rening.

Det vi gör av med
Varje dag släpps flera ton avloppsvatten ut i systemet i många olika områden. För att vattnet inte ska vara skadligt att släppas ut i naturen, eller till och med kunna bli så rent att det går att återanvända i hushållet, krävs självklart ett välfungerande reningssystem. I samtliga områden där invånarantalet överstiger 2000 gäller kravet på ett reningsverk. Dessa krav har genom tiden visat sig otroligt välgörande då undersökningar av dessa reningssystem visar att hela 99% av avloppsvattnet samlas upp och rengörs korrekt i en stor del av de områden som omfattas av kravet.

Eutrofa vatten
Trots att en så stor del av vattnet tas omhand väl, finns det ytterligare aspekter inom frågan om rening av avloppsvatten. Framförallt gäller detta utsläppet av det vatten som skall hanteras eller har hanterats. Även fast vattnet renats innehåller det fortfarande på många ställen en liten del miljöskadliga ämnen. Därför måste det betänkas vart sådant vatten släpps ut. Exempelvis är det helt förbjudet att släppa ut detta i vissa vattenområden då dessa klassas som extra eutrofa, eller näringsrika, vatten.